Mysolar Home > Mysolar Pewna Gwarancja 

Ograniczona gwarancja na produkt dla modułów fotowoltaicznych Mysolar

Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy serii Mysolar STAR, serii SUPO, serii PLATI, serii ALTRA i serii GOLD mono-perc modułów mono-twarzowych, modułów bifacial, modułów jedno- i bifacialowych Shingled tech. Mamibot Manufacturing USA Inc oraz w imieniu wszystkich swoich bezpośrednio i pośrednio zależnych i kontrolowanych spółek zależnych,  W TYM MIĘDZY INNYMI Mysolar Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd (zwane dalej łącznie „MYSOLAR”)  gwarantuje wydajność swoich modułów fotowoltaicznych (modułów) począwszy od daty sprzedaży pierwszemu klientowi instalującemu moduły ("Klient") lub najpóźniej 6 (sześć) miesięcy po wysłaniu modułów z fabryki MYSOLAR, co nastąpi wcześniej („Data Rozpoczęcia Gwarancji”).

25/30-letnia ograniczona gwarancja na produkt na naprawę lub wymianę

Z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych poniżej, MYSOLAR gwarantuje pierwotnemu Klientowi  że moduły fotowoltaiczne Mysolar będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych, które wpływają na funkcjonalność modułu w normalnych warunkach zastosowania, instalacji, użytkowania i obsługi przez okres 
poniżej wymienione, począwszy od daty rozpoczęcia gwarancji:  

1) Moduły mono-twarzowe Mono Perc 
25 lat (trzysta miesięcy) Ograniczona gwarancja na produkt dla serii Mysolar STAR Series, SUPO Series, PLATI Series, ALTRA Series i GOLD Series mono-facial modułów słonecznych.
2) Moduły bifacjalne z podwójnymi szybami Mono Perc
25 lat (trzysta miesięcy) Ograniczona gwarancja na produkt dla dwuszybowych modułów fotowoltaicznych Mysolar SUPO, PLATI, ALTRA i GOLD.
3) Moduły Shingled Mono Perc (w tym moduły mono-facial i bifacial)
30-letnia (trzysta sześćdziesiąt miesięcy) Ograniczona gwarancja na produkt dla modułów fotowoltaicznych Mysolar serii STAR, PLATI i GOLD z gontem jedno- i dwustronnie.

Mysolar gwarantuje, że moduł zachowa swoją mechaniczną integralność i stabilność zgodnie z zatwierdzonymi metodami działania opisanymi w instrukcji instalacji Mysolar i jej specyfikacjach; szkło modułu zachowa swoją integralność pod warunkiem, że nie ma oznak miejscowych uderzeń lub sił zewnętrznych; a wtyczki kabli i złączy modułu pozostaną bezpieczne i sprawne, pod warunkiem, że moduł zostanie profesjonalnie zainstalowany. Wszelkie uszkodzenia spowodowane ścieraniem, nieprawidłową instalacją, sztucznymi uszkodzeniami lub zwierzętami są wyłączone z niniejszej gwarancji.

Roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji będą przyjmowane tylko wtedy, gdy wady zostaną zweryfikowane przez niezależną agencję testową, która zostanie z wyprzedzeniem wybrana i potwierdzona wspólnie przez MYSOLAR i Klienta. Mysolar, według własnego uznania, naprawi lub wymieni wadliwe lub niesprawne moduły słoneczne. Naprawa lub wymiana modułu słonecznego jest jedynym i wyłącznym środkiem przewidzianym w niniejszej Ograniczonej Gwarancji na Produkt i nie może być przedłużana poza okres określony w niniejszej Ograniczonej Gwarancji na Produkt. Niniejsza Ograniczona Gwarancja na Produkt nie gwarantuje określonej mocy wyjściowej w jakimkolwiek przedziale czasowym, co jest objęte wyłącznie sekcją poniższej Ograniczonej Gwarancji Mocy Szczytowej.

25/30-letnia ograniczona gwarancja na moc szczytową

Mysolar gwarantuje, że przez okres wymieniony poniżej, począwszy od Daty Rozpoczęcia Gwarancji, moduły fotowoltaiczne Mysolar utrzymają poziom wydajności, jak szczegółowo opisano poniżej:  

1) Moduły mono-twarzowe Mono Perc 
* W pierwszym roku Mysolar gwarantuje, że rzeczywista moc wyjściowa modułów fotowoltaicznych (seria Mysolar STAR, seria SUPO, seria PLATI, seria ALTRA i seria GOLD mono-facial) będzie nie mniejsza niż 97,5% podanej mocy wyjściowej;
* Od 2 do 25 roku średni rzeczywisty roczny spadek mocy nie będzie większy niż 0,448%, na początku 12 roku rzeczywista moc wyjściowa będzie nie mniejsza niż 93,02% oznaczonej mocy wyjściowej; Do końca 25. roku rzeczywista moc wyjściowa będzie nie mniejsza niż 86,74% oznaczonej mocy wyjściowej; 
2) Moduły bifacjalne z podwójnymi szybami Mono Perc
* W pierwszym roku Mysolar gwarantuje, że rzeczywista moc wyjściowa modułów fotowoltaicznych (seria Mysolar SUPO, seria PLATI, seria ALTRA i dwuszklana bifacial seria GOLD) będzie nie mniejsza niż 97,5% podanej mocy wyjściowej;.

* Od roku 2 do roku 30 średni rzeczywisty roczny spadek mocy nie będzie większy niż 0,35%, na początku roku 15 rzeczywista moc wyjściowa będzie nie mniejsza niż 92,95% podanej mocy; Do końca 30. roku rzeczywista moc wyjściowa będzie nie mniejsza niż 87,35% oznaczonej mocy wyjściowej; 

3) Moduły Shingled Mono Perc (w tym moduły mono-facial i bifacial)
* W ciągu pierwszego roku Mysolar gwarantuje, że rzeczywista moc wyjściowa modułów fotowoltaicznych (seria Mysolar STAR, seria PLATI i seria GOLD Shingled jedno- i dwustronna) będzie nie mniejsza niż 98% podanej mocy;
* Od roku 2 do roku 30 średni rzeczywisty roczny spadek mocy nie będzie większy niż 0,25%, na początku roku 15 rzeczywista moc wyjściowa będzie nie mniejsza niż 94,75% oznaczonej mocy wyjściowej; Do końca 30. roku rzeczywista moc wyjściowa będzie nie mniejsza niż 90,75% oznaczonej mocy wyjściowej; 


W wyżej wymienionym okresie gwarancyjnym, licząc od Daty Rozpoczęcia Gwarancji, jeśli jakikolwiek kwalifikowany moduł fotowoltaiczny sprzedany przez Mysolar spowoduje utratę mocy wyjściowej przekraczającą wyżej wymienione wartości gwarancyjne, pod warunkiem, że taka deklarowana utrata mocy została zweryfikowana przez Mysolar i jego wyłączne uznanie wynika z wad materiałowych lub wykonawczych modułów fotowoltaicznych (zweryfikowanych i potwierdzonych przez Mysolar i wybraną niezależną agencję testującą). moduły do swoich Klientów lub naprawy lub wymiany wadliwych modułów fotowoltaicznych, w tym bezpłatną wysyłkę do miejsca określonego w oryginalnej umowie sprzedaży podpisanej przez Mysolar i Klienta. Środki zaradcze określone w niniejszym dokumencie są jedynymi i wyłącznymi środkami, które Mysolar ma obowiązek zapewnić w ramach Ograniczonej Gwarancji Mocy Szczytowej.  

„Moc szczytowa” to moc szczytowa w watach, którą moduł słoneczny generuje w swojej maksymalnej mocy w warunkach STC. "STC" są jak poniżej:
Widmo światła AM 1,5
Natężenie promieniowania przy 1000 W/M2
Temperatura ogniwa 25 stopni Celsjusza przy napromieniowaniu pod kątem prostym.

Gwarancja bez możliwości przedłużenia

Jakakolwiek naprawa lub wymiana wadliwego produktu nie wydłuża okresu gwarancji. Okres gwarancji na wymienione lub naprawione produkty to pozostała część gwarancji na produkt, którego dotyczy problem. Mysolar zastrzega sobie prawo do dostarczenia podobnego produktu (podobnego rozmiaru, koloru, kształtu i/lub mocy wyjściowej) w miejsce zwróconego produktu, jeśli produkcja zwróconego modelu zostanie przerwana lub taki model jest niedostępny z innych powodów.
Wszelkie wymienione moduły fotowoltaiczne stają się własnością firmy Mysolar.

Roszczenie wymagające

Jeżeli Klient uważa, że ma uzasadnione roszczenie objęte ograniczonymi gwarancjami określonymi powyżej, wówczas:  Klient złoży takie roszczenie na piśmie, wraz z dodatkowymi informacjami, w tym między innymi zgłoszoną ilością, numerami seryjnymi, fakturami zakupu i dowodami, firmie Mysolar w odpowiednim okresie gwarancyjnym określonym powyżej na następujący adres lub e-mail, lub taki przyszły adres, jak Mysolar może każdorazowo dostarczać:

USA (klienci z krajów amerykańskich)
Mamibot Produkcja USA Inc.
Siedziba: Orange St. #600, Wilmington, New Castle, 19899, Delaware, USA Tel.: 001 302 428 9888  sprzedaz@mamibot.com  

Chiny (Klienci z UE/Azji/Afryki/Oceaniki i reszty świata)
Mysolar Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd.

No.1, LN1040, Caoyang Rd, Putuo Dist, Szanghaj, ChRL sales@mamibot.com  

​​

Możliwość przenoszenia

Niniejsza gwarancja jest rozszerzona na pierwotnego nabywcę końcowego użytkownika, a także może zostać przeniesiona na każdego kolejnego właściciela lokalizacji lub posiadacza produktu, gdy moduły słoneczne pozostają w oryginalnie zainstalowanej lokalizacji po uzyskaniu zadowalającego dowodu dziedziczenia lub cesji.  

Sprzeczanie się

W przypadku jakiegokolwiek sporu związanego z roszczeniami gwarancyjnymi, taki spór zostanie odesłany i ostatecznie rozwiązany zgodnie z obowiązującymi klauzulami prawa i procedurami rozstrzygania sporów w ramach umowy kupna między Klientem a Mysolar.

Nie niezależne gwarancje

Klient ma prawo dochodzenia roszczeń na podstawie każdej z gwarancji określonych powyżej; pod warunkiem, że jeśli roszczenia wynikają z wielu ograniczonych gwarancji z powodu jednej wady, wówczas jeżeli Mysolar usunie tę wadę zgodnie z powyższym, uznaje się, że Mysolar rozwiązał wszystkie stosowne roszczenia gwarancyjne wynikające z tej wady.

Wyłączenia i ograniczenia

Ograniczone gwarancje określone w niniejszym dokumencie NIE mają zastosowania do żadnego modułu, który był przedmiotem 1) zaniedbania w transporcie, obsłudze, przechowywaniu lub użytkowaniu; lub zostały naprawione lub w jakikolwiek sposób naruszone; 2) lub który został narażony na nadzwyczajne działanie soli lub chemikaliów; 3) lub który został poddany niewłaściwej instalacji, zastosowaniu, przeróbce, nieautoryzowanemu serwisowi, niewłaściwej konstrukcji systemu, co spowodowało ciągłe zacienienie modułów; 4) lub która była narażona na awarię zasilania lub przepięcia, powódź, pożar, bezpośrednie lub pośrednie uderzenie pioruna lub inne działania natury; lub który został poddany przypadkowemu zniszczeniu, wandalizmowi, wybuchom, aktom wojny lub innym zdarzeniom poza kontrolą Mysolar; 5) lub które zostało przeniesione z pierwotnego miejsca instalacji.


Ponadto ograniczone gwarancje nie mają zastosowania do kosmetycznych zmian w wyglądzie wynikających z normalnego zużycia materiałów produktu z upływem czasu. Roszczenia gwarancyjne nie będą miały zastosowania, jeśli etykieta produktu, typ lub numer seryjny odpowiedniego produktu zostały zmienione, usunięte lub uczynione nieczytelnymi.

.

Siła wyższa

 

Mysolar nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klienta lub osób trzecich z tytułu niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu jakichkolwiek warunków sprzedaży, w tym niniejszej gwarancji, z powodu przyczyn klęsk żywiołowych, takich jak pożar, powódź, zamieć, huragan, grzmot, klęski żywiołowe, zmiany polityki publicznej, terroryzm, wojna, zamieszki, strajki, brak odpowiedniej i wystarczającej siły roboczej lub materiałów oraz inne zdarzenia, na które Mysolar nie ma wpływu.  

Ograniczenie odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, MYSOLAR NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA LUB USZKODZENIA OSÓB LUB MIENIA LUB INNE STRATY LUB URAZY WYNIKAJĄCE Z JAKICHKOLWIEK PRZYCZYN PRODUKTY LUB ICH ZASTOSOWANIE.  

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU MYSOLAR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KLIENTA ANI WOBEC JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH ROSZCZEŃ ZA POŚREDNICTWEM LUB W RAMACH KLIENTA ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ UŻYTKOWANIA LUB WYPOSAŻENIE PRZYPADKOWE LUB , SZKODY WTÓRNE LUB SPECJALNE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU POWSTAJĄCE, ZWIĄZANE Z PRODUKTAMI, NAWET JEŚLI MYSOLAR ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY MYSOLAR W PRZYPADKU ROSZCZENIA GWARANCYJNEGO NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ CENY ZAKUPU ZAPŁACONEJ MYSOLAR PRZEZ KLIENTA.

KLIENT PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE POWYŻSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI SĄ ISTOTNYM ELEMENTEM UMOWY MIĘDZY STRONAMI I ŻE W BRAKU TAKICH OGRANICZEŃ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW BĘDZIE ISTOTNIE RÓŻNICA. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE OGRANICZAJĄ LUB NIE ZEZWALAJĄ NA ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, WIĘC NINIEJSZE POSTANOWIENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO KLIENTA W TAKICH JURYSDYKCJACH. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA WYŁĄCZENIA SZKÓD, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO KLIENTA W TAKICH JURYSDYKCJACH.

UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ OKREŚLONE PRAWA POZA NINIEJSZĄ GWARANCJĄ ORAZ INNE PRAWA W ZALEŻNOŚCI OD STANU LUB KRAJU. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA NIE MA WPŁYWU NA ŻADNE DODATKOWE PRAWA, KTÓRE PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI NA PODSTAWIE PRAWA W TWOJEJ JURYSDYKCJI DOTYCZĄCEJ SPRZEDAŻY TOWARÓW KONSUMPCYJNYCH. NIEKTÓRE STANY LUB KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, WIĘC OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OGRANICZONEJ GWARANCJI MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W TYCH OBSZARACH.

*** Przed użyciem modułów fotowoltaicznych Mysolar przeczytaj instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i instalacji. Instalacja i obsługa modułów fotowoltaicznych wymagają umiejętności zawodowych i powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów. 

Data wejścia w życie akt: 1 kwietnia 2021 r.

O Mysolarze

Mysolar to firma i submarka Mamibot, producent specjalizujący się w projektowaniu i produkcji paneli słonecznych przy użyciu najnowocześniejszych technologii i najwyższego poziomu wykonania.  

​​

Mysolar ma na celu dostarczenie paneli fotowoltaicznych pierwszego poziomu i zbudowanie własnego producenta modułów fotowoltaicznych pierwszego poziomu. Mysolar posiada zespół najbardziej doświadczonych inżynierów z ponad 15-letnim doświadczeniem w produkcji fotowoltaiki, najbardziej rygorystyczny zespół kontroli jakości, który średnio pracował ponad 10 lat w produkcji paneli słonecznych, najbardziej zorientowany na klienta i profesjonalny zespół sprzedaży, który zna sztuka zapewniania właściwych rozwiązań i odpowiedzi klientom oraz najbardziej oddanym mistrzom R&D, którzy mogą wprowadzić na rynek najnowsze opłacalne i wysokowydajne moduły fotowoltaiczne.  

Mysolar produkuje naprawdę szeroką gamę wysokopoziomowych paneli słonecznych, w tym standardowe moduły słoneczne z ogniwami poli i/lub mono, superwydajne panele słoneczne PERC w postaci mono- i polikrystalicznej, super opłacalne panele słoneczne poli i/lub mono z połówkami ogniw .

Wierzymy, że na nowo piszemy historię  sposób zużycia energii i robimy więcej, aby budować czystszy i wygodniejszy świat.

O Mamibot

Roboty domowe przepisują ludzką historię sprzątania. Na świecie zaczyna się nowa era inteligentnego prowadzenia domu. Mamibot narodził się w historycznym momencie, oferując najnowocześniejszą technologię robotyczną i bezprecedensowo łatwe życie.

Mamibot Manufacturing USA Inc. to wiodący producent produktów zrobotyzowanych z siedzibą w USA, który od lat zajmuje się projektowaniem i produkcją robotów, które mogą działać równie inteligentnie, a nawet przewyższać ludzi w pracach domowych. Mamibot oferuje szeroką gamę robotów sprzątających w domu, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, w tym odkurzacze, roboty-kosiarki, innowacyjne elektryczne odkurzacze do podłóg itp. Mamy świetną wizję, jak uchronić Cię od wszystkich żmudnych prac.

Mamibot ma najbardziej kreatywny i agresywny zespół, w tym inżynierów w zakresie projektowania mechanicznego, przemysłowego, elektrycznego, oprogramowania i sprzedaży.

W porównaniu z konkurencją, którą wielokrotnie przeprowadzaliśmy w różnych eksperymentach i nadal będziemy to robić, aby utrzymać naszą przewagę, roboty Mamibot charakteryzują się lepszą wydajnością czyszczenia, inteligentniejszą technologią, bardziej przyjazną dla użytkownika konstrukcją i trwałym sprzętem.

Dzięki robotom Mamibot możesz mieć bezpyłowe dywany, lśniące okna i starannie skoszony trawnik, a jednocześnie uwolnić się od niekończących się obowiązków. Zostaw wszystkie obowiązki swojemu nowemu opiekunowi domu i ciesz się łatwiejszym życiem!

Jako producent robotów odkurzających, Mamibot posiada ponad 20 linii produkcyjnych w swoich dwóch fabrykach robotów czyszczących, w których produkuje odkurzacze robotów, myjki do okien robotów, mopy elektryczne i polerki, odkurzacze bezprzewodowe itp. Zespół inżynierów Mamibot pracował nad przemysł czyszczenia robotów od ponad 5 lat, z obszerną wiedzą na temat produkcji, projektowania, zarządzania jakością i produkcji.

Mamibot jest obecnie jednym z producentów, którzy produkują najbardziej wszechstronne typy robotów czyszczących na świecie. Mamibot oferuje roboty do czyszczenia podłóg na poziomie podstawowym, średnim i najwyższym, rynku czyszczenia sierści zwierząt, a także do sprzątania małych mieszkań, sprzątania średnich domów, sprzątania dużych domów; Mamibot oferuje roboty do czyszczenia okien do szyb wewnętrznych i zewnętrznych wysokich budynków, willi, mieszkań, sklepów, fabryk i sklepów; Firma Mamibot oferuje bezprzewodowe urządzenia czyszczące, takie jak wielofunkcyjne, dwuobrotowe elektryczne polerki/mopy, bezprzewodowe odkurzacze sztyftowe, odkurzacze przeciwroztoczowe, które zabijają bakterie i roztocza itp.  

Produkty Mamibot mają najlepszą jakość spośród wszystkich konkurentów na tym samym poziomie, a także najlepsze ceny spośród wszystkich produktów o tym samym poziomie jakości. 

Jako jedna z najbardziej obiecujących marek, Mamibot awansuje do pierwszej trójki popularnych marek robotów czyszczących w zrobotyzowanych urządzeniach czyszczących w Europie. ​

 

 

 

Mysolar Warranty Periods.png