Strona główna > Gwarancja

Ograniczony  Gwarancja na robotykę

 

My, Mamibot Manufacturing USA INC. („MAMIBOT”) gwarantujemy pierwotnemu nabywcy/nabywcy, że produkty zrobotyzowane MAMIBOT („Produkt”), z wyłączeniem akumulatorów i części zamiennych eksploatacyjnych, będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych dla dwóch osób (2 ) lat, że baterie wyżej wymienionych Produktów zrobotyzowanych są objęte gwarancją na okres jednego (1) roku, licząc od pierwotnej daty zakupu. Z wyjątkiem sytuacji, w których jest to zabronione przez obowiązujące prawo, niniejsza gwarancja jest niezbywalna i ogranicza się do pierwotnego nabywcy. Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi określone prawa, a ponadto mogą mu przysługiwać inne prawa, które różnią się od lokalnych przepisów. Jeśli prowadzisz działalność jako konsument, niniejsza ograniczona gwarancja nie ma wpływu na Twoje prawa ustawowe. Odkurzacz automatyczny Mamibot ProVac nie obejmuje tej gwarancji.


Wykluczenie


Niniejsza gwarancja jest uzależniona od prawidłowej instalacji, użytkowania i konserwacji. Niniejsza gwarancja automatycznie utraci ważność i nie będzie miała zastosowania do żadnego Produktu MAMIBOT: (a) nie został opłacony w terminie, (b) nie jest zainstalowany i obsługiwany zgodnie z aktualnym wydaniem specyfikacji produktu MAMIBOT i INSTRUKCJI OBSŁUGI, (c) został poddany nietypowym obciążeniom i warunkom pracy, lub (d) nie został zakupiony od autoryzowanych sprzedawców, (e) został uszkodzony w wyniku użycia akcesoriów i części zamiennych, w tym akumulatorów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę MAMIBOT, (f) wad wynikających z niewłaściwej konserwacji, nieautoryzowanych napraw, (g) normalnego zużycia (w tym między innymi zużycia baterii), (h) wad spowodowanych nieostrożną lub niewłaściwą obsługą lub użytkowaniem lub uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, niewłaściwym użyciem, zaniedbaniem , ogień, woda, uderzenie pioruna lub inne działania natury, (i) zwarcie baterii, zerwanie plomb na obudowie baterii lub ogniw, uszkodzenie lub skażenie lub użycie baterii w wyposażeniu inne niż te, dla których zostało to określone, (j) umyślne lub celowe uszkodzenie, zaniedbanie lub zaniedbanie, (k) wszelkie zmiany lub modyfikacje Produktu, które zostały przeprowadzone przez użytkownika lub osobę trzecią nieautoryzowaną przez MAMIBOT, ( I) wszelkie nieodpowiednie zapakowanie Produktu do transportu, (m) ekstremalne lub zewnętrzne przyczyny pozostające poza naszą uzasadnioną kontrolą.   


W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO GWARANCJE OKREŚLONE POWYŻEJ SĄ WYŁĄCZNE I ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE LUB WARUNKI ORAZ WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE, DOROZUMIANE LUB USTAWOWE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ LUB WARUNKÓW, SPRZEDAWALNOŚĆ, ZADOWOLONA JAKOŚĆ, PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIE PRAW SĄ WYRAŹNIE ZRZECZONE PRZEZ MAMIBOT I JEJ DOSTAWCÓW. ŻADNE INNE GWARANCJE ANI GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, UDZIELONE PRZEZ JAKĄKOLWIEK OSOBĘ, FIRMĘ LUB FIRMĘ W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU NIE BĘDĄ WIĄŻĄCE DLA MAMIBOT.


Ograniczenie odpowiedzialności


Poza obowiązkiem naprawy lub wymiany, jak określono powyżej, MAMIBOT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, wydatki lub szkody wynikające z instalacji, użytkowania, niemożności użycia, usunięcia lub wymiany jakichkolwiek produktów zrobotyzowanych. MAMIBOT w żadnych okolicznościach nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wtórne, przypadkowe, szczególne lub przykładowe, w tym między innymi utratę zysków lub przychodów, utratę wszelkie inne towary lub powiązany sprzęt lub uszkodzony jakikolwiek powiązany sprzęt, koszt kapitału, koszt zastępczych produktów, urządzeń lub usług, koszt przestoju lub roszczenia klientów strony roszczącej. Odpowiedzialność MAMIBOT w związku z jakimkolwiek roszczeniem z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód wynikających, wynikających z lub dotyczących jakiegokolwiek produktu MAMIBOT, jakiegokolwiek aspektu niniejszej gwarancji lub jakichkolwiek produktów lub usług dostarczonych w ramach niniejszej Umowy, nie może przekroczyć ceny produktu, która stanowi podstawę roszczenia.


Żadne z postanowień niniejszej ograniczonej gwarancji nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności MAMIBOT za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem, oświadczeń składanych w sposób oszukańczy ani żadnej innej odpowiedzialności, której nie można ograniczyć lub wyłączyć na mocy obowiązującego prawa.


W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo całkowita odpowiedzialność MAMIBOT jest ograniczona, według uznania MAMIBOT, do wymiany lub naprawy produktu lub zwrotu zapłaconej ceny zakupu. 


Uzyskiwanie gwarancji


Przed skierowaniem reklamacji bezpośrednio do MAMIBOT należy skontaktować się z lokalnymi sprzedawcami lub dystrybutorami w celu naprawy lub wymiany. W przypadku braku możliwości ubiegania się o gwarancję od lokalnych sprzedawców lub dystrybutorów, prosimy o przesłanie poniżej, ale nie ograniczając się do: 
1) Faktury przy zakupie, 2) opisy, w jaki sposób, gdzie i kiedy wystąpił problem, 3) wszelkie inne dowody potwierdzające wady lub awarie Produktów. 
MAMIBOT nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek inną rozszerzoną gwarancję udzielaną przez naszych dystrybutorów, dealerów, agentów lub pracowników. 


MAMIBOT MANUFACTURING USA INC.
Orange St. #600, Wilmington, New Castle, 19899, Delaware, USA


18 czerwca 2014 r. Zaktualizowano